Lean Rreth Duke qenë një ndërtues Foreman

"Foreman" është një term i përgjithshëm që i referohet një menaxher të veçantë, më së shpeshti në fushën e ndërtimit ose të prodhimit. Detyra e një punonjësi të ndryshëm ndryshon nga pozicionet e tjera menaxheriale në atë që nëpunësit zakonisht fitojnë rrugën e tyre në pozitat e tyre gjatë viteve të përvojës në vendin e punës në krahasim me programet e arsimit ose formimit formal. Pavarësisht nga industria, një udhëheqës zakonisht është pika kyçe e kontaktit midis rangjeve të menaxhimit dhe punës.

Përgjegjësitë në terren

Përgjegjësit e ndërtimit janë përgjegjës për mbikëqyrjen e çdo aspekti të një pune. Ai shpesh punon direkt me arkitektët e projektit dhe kontraktorët e jashtëm dhe është përgjegjës për inspektimin e punës për të verifikuar cilësinë e përgjithshme të tij. Ai ose ajo gjithashtu duhet të jetë i njohur me kodet përkatëse të ndërtimit, në mënyrë që të gjitha punët e përfunduara të përmbushen ose, në mënyrë ideale, t'i tejkalojnë të gjitha kërkesat për cilësi dhe siguri.

Një punonjës i ndërtimit duhet gjithashtu të ketë aftësi të fortë për të punuar dhe mbikëqyrur punonjësit në mënyrë që të sigurohet që ekipe të fillojnë punën në kohë dhe të përfundojnë brenda orarit të caktuar të punës për të shmangur punën jashtë orarit sa herë që të jetë e mundur. Ai ose ajo është gjithashtu përgjegjës për sigurinë dhe sigurinë në vendin e punës.

Meqenëse rregulloret që rregullojnë projekte specifike janë shpesh shumë të shtrënguara, shumë zyrtarë ndërtimi e gjejnë veten të detyruar të mbledhin njohuri dhe përvojë që shkon përtej tregtisë së tij.

Këto rregullime zakonisht ekzistojnë për qëllime sigurimi dhe kërkohen nga ekipet e ndërtimit, kontraktorët dhe nënkontraktorët nga zhvilluesit e pronës.

Kryeinspektori i ndërtimit ka barrën e mbajtjes së të gjitha palëve të përfshira në të njëjtën faqe dhe sigurimin se rregullat janë duke u ndjekur në letër.

Përgjegjësit e ndërtimit me siguri mund të ndjekin arsimin në fushat e menaxhimit të projektit dhe të shërbimeve të ndërtimit në vend të përvojës reale të botës, dhe disa bëjnë për të avancuar karrierën e tyre ose për t'u bërë më të tregtueshëm.

Ndjekja e arsimit të avancuar në secilën fushë shton njohuri të formalizuara për përvojën praktike që ai ose ajo tashmë po punon në industrinë e ndërtimit.

Përgjegjësitë Offsite

Jo të gjitha punët e punonjësve kryhen në vend. Përgjegjësi i ndërtimit është gjithashtu përgjegjës për llojet e ndryshme të punës në zyrë. Ai ose ajo është përgjegjës për krijimin e një orari pune për të siguruar që pjesë të ndryshme të punës të përfundojnë në një mënyrë specifike.

Një udhëheqës i mirë është në gjendje të identifikojë ato zona të një projekti që janë më në rrezik të zvarritni një projekt pas orarit dhe të ndërmarrin ndonjë veprim të nevojshëm korrektues për të siguruar që projekti të mbetet në orar dhe të përfundojë brenda afatit të fundit ose përpara saj. Në situata të caktuara, përgjegjësi i ndërtimit gjithashtu është i ngarkuar me vendosjen e urdhrave të furnizimit për vendin e punës. Ai ose ajo shpesh i raporton një arkitekt, inxhinier ndërtimi ose menaxher projekti.

Detyrat mbikëqyrëse

Detyrat parësore të punonjësit të ndërtimit janë menaxheriale. Ai ose ajo është përgjegjës për trajnimin, drejtimin, mbikëqyrjen dhe, nëse është e nevojshme, disiplinimin e ekuipazheve dhe punëtorëve gjatë gjithë projektit. Përfaqësuesi pritet të monitorojë përpjekjet e punonjësve, të vlerësojë progresin e tyre dhe t'u sigurojë punëtorëve udhëzime dhe ndihmë për të ndihmuar në rritjen e efikasitetit.

Kur ka ankesa në mes të punonjësve ose ankesave që kanë të bëjnë me mjedisin e punës, është përgjegjësi kryesor i cili vepron si ndërlidhës midis punës dhe menaxhimit. Në dyqanet e bashkimit, punonjësi duhet të njohë dhe të kuptojë kushtet e kontratës në mënyrë që ai ose ajo të mund të sigurojë që çështjet si caktimi i orëve jashtë orarit ose veprimit disiplinor përmbushin kërkesat e bashkimit.

Detyrat organizative

Një punonjës ndërtimi kryen detyra të ndryshme që janë jetësore për efikasitetin organizativ të një vendi të punës. Ai ose ajo duhet të ketë aftësinë për të lexuar dhe ndjekur skica dhe skica dhe të jetë e mjaftueshme për të bërë sugjerime rreth ndryshimeve sa herë që është e nevojshme. Foremanët e ndërtimit punojnë me një shitës privat dhe departamente të tjera dhe agjenci të jashtme për të siguruar që çdo aspekt i projektit është i mbuluar dhe të mbetet në plan për përfundimin.

Detyrat Administrative

Përgjegjësi i ndërtimit është gjithashtu përgjegjës për kompletimin e një game të gjerë dokumentesh. Puna e tij ose saj përfshin menaxhimin e punës të planifikuar dhe mbajtjen e ndjekjes së pjesëmarrjes së punonjësve në një mënyrë që e mban projektin drejtimin brenda buxhetit. Ata gjithashtu monitorojnë inventarin dhe vendosin furnizimin dhe porositë materiale siç kërkohet, duke respektuar të gjitha vlerësimet e buxhetit të projektit. Shpesh, ai ose ajo kërkohet të kryejë vlerësime të punëtorëve dhe të marrë pjesë në procesin e punësimit.

Mësimdhënia dhe Mentorimi

Një punonjës ndërtimi pritet të jetë një ekspert në industrinë e tij ose të saj. Ndërsa pozicionet më të avancuara janë më të përqendruara në menaxhim, një i mirë është gjithashtu i gatshëm dhe i aftë të kryejë punë krah për krah me vartësit për të siguruar që puna të bëhet në kohë dhe brenda buxhetit. Ai ose ajo duhet gjithashtu të jetë i gatshëm dhe i aftë t'u mësojë njerëzve se si t'i kryejnë detyrat me efikasitet dhe saktësi.