Dallimi midis një korporate C dhe një korporate S

Dallimet midis C Corps dhe S Corps janë kritike në kohën e taksave

Dallimet midis një korporate C dhe një korporate S janë themelore, por këto struktura të biznesit ndajnë disa baza të përbashkëta. Ata janë subjekte të ngritura për qëllime të ndryshme, por më shpesh ata janë krijuar për t'u angazhuar në biznes. Korporatat kanë qenë rreth e rrotull që nga kohërat e lashta - fjala vjen nga "korpusi" ose "trupi" latin. Është një entitet i veçantë juridik nga njerëzit që janë të përfshirë në veprimin e saj.

Pronarët e korporatës quhen aksionarë. Aktivitetet e korporatës, duke përfshirë shitjet, të ardhurat, shpenzimet, pasuritë dhe detyrimet, janë të ndarë ligjërisht nga ato të aksionarëve të saj. Një korporatë amerikane ngrihet duke u regjistruar me shtetin në të cilin ndodhet, por krijimi i një S corp kërkon një hap shtesë.

Çfarë është një korporatë S?

Termi "korporatë S" nuk do të thotë "korporatë e vogël". Ky lloj i strukturësbiznesit emërtohet për Nënkapitullin S të Kodit të Ardhurave të Brendshme. Një korporatë S ofron mbrojtje të aksionarëve ndaj detyrimeve të biznesit, por të ardhurat kalojnë tek aksionarët që paguajnë tatime mbi të. Humbjet, zbritjet dhe kreditë gjithashtu kalojnë tek pronarët.

Pas formimit të një korporate, atëherë ju mund të zgjidhni statusin e korporatës S me Shërbimin e Ardhurave të Brendshme nëse plotësoni kërkesat specifike: Duhet të jetë një korporatë e brendshme dhe të ketë jo më shumë se 100 aksionarë të miratuar dhe mund të lëshojë vetëm një klasë të aksioneve.

Dallimet midis një korporate C dhe një korporate S

AC corp është ajo që ju keni në qoftë se ju nuk e zgjidhni statusin S corp me IRS. Pronarët e korporatave C kanë të njëjtën ndarje nga përgjegjësia si pronarët e korporatave S - sepse aktivitetet e korporatës janë të ndara, detyrimet e saj nuk mund të transferohen ligjërisht tek aksionerët e saj.

Ata nuk mund të paditen në emër të korporatës, as nuk janë personalisht përgjegjës për borxhet që ajo shkakton. Kjo ndarje nganjëherë quhet " mburojë e korporatave ", por mburoja mund të shpërthehet nëse një pronar, anëtar i bordit ose ekzekutivi vepron jashtë kufijve të ligjit ose detyrat dhe përgjegjësitë e zyrës së tij.

Taksat tërheqin vijën më definitive në rërë midis korporatave S dhe korporatave C. Aksionarët në një korporatë të rregullt ose C mund të marrin dividentë ose aksione të të ardhurave të korporatës dhe ata mund të shesin aksionet e tyre për një fitim ose humbje. Pronarët e korpusit të C kanë një dilemë të dyfishtë tatimore : Korporata paguan tatime mbi fitimet e saj, dhe pronarët tatohen mbi dividentët që marrin. Pronarët e një korporate që punojnë në biznes, zakonisht në pozita ekzekutive, konsiderohen të punësuar. Ata duhet të paguhen një pagë të arsyeshme dhe gjithashtu tatohen mbi këtë të ardhur personale.

Një korporatë S nuk paguan dividentë për pronarët e saj. Korporata arkëton një deklaratë tatimore - Forma 1120S - mbi të cilën tregon fitimin ose humbjen neto të tij për vitin, por kjo shumë "kalon" tek aksionarët individualë dhe raportohet në kthimet e tyre personale edhe nëse nuk është marrë në të vërtetë nga pronari në formën e dividentëve.

S corp lëshon çdo aksionar një Listë K-1 , duke treguar shumën e caktuar atij dhe aksionarët duhet pastaj të raportojnë të ardhurat e paraqitura në K-1 në kthimet e tyre vetjake tatimore. Ky fitim ose humbje i shtohet të ardhurave të tjera dhe zbritjeve.

Në fund të fundit

Zgjedhja e një lloj biznesi mund të jetë e komplikuar. Informacioni në këtë artikull nuk është këshilla tatimore ose ligjore. Ju lutemi diskutoni për çdo vendim lidhur me statusin tuaj të biznesit me këshilltarin dhe avokatin tuaj para se të merrni vendimin.

Kthehu tek All About S Corporations