Si të shkruani Seksionin e Produkteve ose Shërbimeve

Këshilla për të shkruar Seksionin e Produkteve ose Shërbimeve të një Plani të Biznesit

Seksioni i produkteve ose shërbimeve të planit tuaj të biznesit duhet të përshkruajë qartë se cilat produkte dhe / ose shërbime po sillni me theks në vlerën që po i jepni klientëve ose klientëve tuaj.

Shembull i një Seksioni të Produkteve ose Shërbimeve të një Plani të Biznesit

Për një shembull të një seksioni të produkteve, shihni SOHO Computer Consulting Business Plan.

Çfarë përfshin një Seksion Produkte ose Shërbime në një Plan Biznesi?

Seksioni i produkteve ose shërbimeve duhet të përfshijë një vështrim në thellësi në të gjitha elementet që lidhen me produktet ose shërbimet që po shesin.

Ky seksion mund të ndahet në pjesët vijuese:

Këshilla për të shkruar Seksionin e produkteve ose shërbimeve

Mbani në mend këto këshilla ndërsa shkruani seksionet e produkteve ose shërbimeve për ta bërë atë një pjesë efektive të planit tuaj të biznesit .