Një multimetër nuk është vetëm për elektricistët

Multimeter. Foto 4Volvos Pixabay

Një multimetër, i njohur edhe si një volt-ohm metër, është një kontrollor dore që përdoret për matjen e tensionit elektrik, aktuale (amperazh), rezistencës dhe vlerave të tjera. Multimetrat vijnë në versione analoge dhe digjitale dhe janë të dobishme për çdo gjë nga testet e thjeshta, si matja e tensionit të baterisë, për zbulimin e defekteve dhe diagnostikimin kompleks. Ata janë një nga veglat e parapëlqyera nga ana e elektricistëve për të zgjidhur problemet elektrike në motorët, pajisjet, qarqet, furnizimet e energjisë dhe sistemet e instalimeve elektrike .

DIYers gjithashtu mund të mësojnë të përdorin multimetra për matjet bazë rreth shtëpisë.

Multimetra analoge

Një multimetër analog është i bazuar në një mikroammetër (një pajisje që rregullon amperazh ose aktual) dhe ka një gjilpërë që lëviz mbi një shkallë të diplomuar. Multimetrat analog janë më pak të kushtueshëm sesa homologët e tyre dixhital, por mund të jetë e vështirë për disa përdorues të lexojnë me saktësi. Gjithashtu, ato duhet të trajtohen me kujdes dhe mund të dëmtohen nëse ato hiqen.

Multimetrat analogë zakonisht nuk janë aq të sakta sa digjitalet kur përdoren si voltmetër. Megjithatë, multimetrat analog janë të mëdha për zbulimin e ndryshimeve të tensionit të ngadaltë, sepse ju mund të shihni gjilpërë që lëviz mbi shkallën. Testuesit analogë janë të jashtëzakonshëm kur vendosen si amperma, për shkak të rezistencës së tyre të ulët dhe ndjeshmërisë së lartë, me shkallë deri në 50μA (50 microamperes).

Multimetra dixhitale

Multimetrat digjital janë tipi më i zakonshëm në dispozicion dhe përfshijnë versione të thjeshta si dhe dizenjime të avancuara për inxhinierë elektronikë.

Në vend të gjilpërës lëvizëse dhe shkallës në metra analog, matësit digjitalë sigurojnë lexime në një ekran LCD. Ata priren të kushtojnë më shumë se multimetrat analog, por dallimi në çmim është minimal mes versioneve bazë. Testuesit e avancuar janë shumë më të shtrenjtë.

Multimetrat digjital zakonisht janë më të mirë se analogët në funksionin voltmetër, për shkak të rezistencës më të lartë të dixhitalit.

Por për shumicën e përdoruesve, përparësia kryesore e testuesve dixhital është leximi dixhital i lehtë për t'u lexuar dhe shumë i saktë.

Përdorimi i një Multimeter

Funksionet bazë dhe operacionet e një multimetër janë të ngjashme për testuesit dixhitalë dhe analogë. Testerja ka dy çifte të kuqe dhe të zeza dhe tri porta. Priza e zezë ngjitet në portën "e zakonshme". Pika e kuqe futet në secilën prej porteve të tjera, varësisht nga funksioni i dëshiruar. Pas mbylljes së çon, e ktheni çelësin në qendër të kontrollorit për të zgjedhur funksionin dhe vargun e përshtatshëm për provën specifike. Për shembull, kur çelësa është vendosur në 20V DC, testuesi do të zbulojë tensionin DC (drejtpërdrejtë) të tensionit deri në 20 volt. Për të matur tensione më të vogla, do të vendosni çelësin në vargun 2V ose 200mV.

Për të marrë një lexim, prekni metalin e zhveshur në fund të secilës prej plumbit në një nga terminalet ose telat që do të testohen. Tensioni (ose vlera të tjera) do të lexohet në kontrollorin. Multimetrat janë të sigurt për t'u përdorur në qarqet dhe pajisjet me energji elektrike, me kusht që voltazhit ose rrymës të mos kalojë vlerësimin maksimal të kontrollorit. Gjithashtu, kurrë mos prekni skajet e zhveshur të metalit të kontrollorit të çon në një test energizues.

Funksionet Multimeter

Multimetrat janë të aftë për shumë lexime të ndryshme, varësisht nga modeli.

Testuesit bazë matin tensionin, amperazhin dhe rezistencën dhe mund të përdoren për të kontrolluar vazhdimësinë, një test i thjeshtë për të verifikuar një qark të plotë. Multimetra më të përparuara mund të testojnë për të gjitha vlerat e mëposhtme:

Pajisje ose sensorë të veçantë mund të bashkëngjiten në disa multimetra për lexime shtesë, si: