Regjistri i OSHA 300: A duhet të shkruaj formularin?

Regjistri i OSHA 300 është një formë që duhet të plotësohet dhe të shfaqet në një zonë të dukshme që duhet të postohet çdo vit ndërmjet 1 dhe 30 prillit. Regjistri i OSHA 300 nuk kërkohet për bizneset me 10 ose më pak punonjës dhe disa lloje të industri që nuk janë sipas rregullave të mbajtjes së shënimeve dhe kërkesave të postimit. Ju duhet të jeni të vetëdijshëm se kjo është një kërkesë federale në lidhje me sigurinë në vendin e punës.

Çfarë dhe kur duhet të raportojmë?

Ndryshimet e fundit të ligjit kërkojnë që, që nga 1 janari 2015, të gjitha bizneset e ndërtimit dhe punëdhënësit në përgjithësi duhet të postojnë dhe t'i vënë në dispozicion të gjithë punonjësve informacionin e mëposhtëm:

Pra, çfarë saktësisht është log OSHA 300?

Regjistri i OSHA 300 është një formë e përdorur nga të gjithë punëdhënësit, sipas rastit, për të mbajtur një regjistër që përmbledh lëndimet dhe sëmundjet e punonjësve. Dokumenti duhet të jetë i vendosur në një vend të dukshëm për të gjithë të punësuarit dhe ku zhvillohet biznesi apo operacionet. Forma ka tri seksione kryesore: identifikimi, përshkrimi dhe klasifikimi.

Pjesa e parë përmban emrin, numrin e rastit dhe titullin e punës, kolona e dytë jep një përshkrim se ku ka ndodhur incidenti, së bashku me datën dhe vendndodhjen e dëmtimit, ndërsa zona e tretë përmban informacion mbi llojin e lëndimit, ditëve larg punës dhe sa ditë do të kufizohet puna.

Këshilla kur mbani regjistër

Është e rëndësishme që të mbaheni log me të dhëna të sakta dhe të mbushura me kohë. Ndiqni këto këshilla kur plotësoni login tuaj:

Cilat forma janë të nevojshme Përveç logaritmës OSHA 300?

Formularët e mëposhtëm duhet të plotësohen dhe të mirëmbahen si pjesë e procesit të regjistrit OSHA 300:

Përfitimet e ruajtjes së shënimeve

Këto të dhëna do të jenë të dobishme për çdo biznes të ndërtimit, sepse ato mund të përdoren për qëllimet e mëposhtme:

Kur duhet të postoj Regjistri Përmbledhës?

Formati OSHA 300 Një regjistër duhet të postohet çdo vit nga 1 shkurti i vitit pasues, duke përmbledhur të gjitha lëndimet nga viti paraprak. Regjistri duhet të jetë i dukshëm nga data 1 shkurt deri më 30 prill.

Megjithatë, është e rëndësishme të kuptohet se nëse një punonjës kërkon një kopje për raportin e tyre të dëmtimit, punëdhënësi duhet t'u ofrojë atyre një kopje të regjistrit të OSHA 300 para përfundimit të afatit të biznesit në ditën pas kërkesës. Regjistri duhet gjithashtu të nënshkruhet nga një ekzekutiv kompani ose përfaqësues i autorizuar që tregon se informacioni është i vërtetë dhe i saktë.

Citimi dhe ndëshkimet për mos mbajtjen e logarit tuaj OSHA 300

Gjatë një inspektimi të OSHA, 300 log zakonisht do të jetë dokumenti i parë që do t'ju kërkohet të jepni. Është një kërkesë për të paraqitur dhe mbajtur këtë regjistër. Përndryshe, mund të gjobitet deri në $ 8,000 për çdo vit të shkeljes. Industritë e biznesit dhe industritë e ndërtimit mund të përballen me gjoba prej $ 1,000 për çdo vit, ata nuk arrijnë të mbajnë formën e logit OSHA 300. Ekziston edhe probabiliteti që një citim i veçantë mund të lëshohet për secilën formë të OSHA 301 që nuk është plotësuar plotësisht ose gabimisht.

Lista e Gabimeve të Përbashkëta Kur paraqitni Logon e OSHA 300

Kini kujdes kur bëni shënimet në regjistër dhe përpiquni të shmangni këto çështje të zakonshme:

Kush është i liruar nga mbajtja e formularit?

Në pjesën e parë të artikullit tonë, ne shpjeguam se jo të gjitha kompanitë janë të detyruara të mbajnë formën e logit OSHA 300. Ka disa punëdhënës që janë të përjashtuar nga kërkesa federale, duke përfshirë postimin prej 300 A. Lista e industrive të liruara mund të gjendet në faqen e internetit të OSHA. Mos harroni se Byroja e Statistikave të Punës mund të zgjedhë punëdhënësit e përjashtuar për të marrë pjesë në një anketë statistikore vjetore dhe ju duhet të vizitoni faqen e internetit të OSHA për rregulloret dhe kërkesat e fundit që kanë të bëjnë me udhëzimin e raportimit dhe mbajtjes së regjistrave.

Të gjitha format mund të merren nga faqja e internetit e OSHA, si dhe informacion mbi rregulloret e fundit.