Cilat janë Rregulloret për një Korporatë?

Cilat janë Rregulloret për një Korporatë?

Aktet nënligjore të korporatave (ndonjëherë të shkruara si "akt nënligjor") janë rregullat e një korporate, të themeluar nga bordi i drejtorëve gjatë procesit të fillimit të një korporate. Kur formohet një korporatë (një proces i quajtur inkorporimi), një nga detyrat e para të korporatës së re është që të formohen aktet nënligjore të korporatave.

Aktet nënligjore janë rregullat që drejtojnë veprimet e korporatës.

Në mënyrë të veçantë, aktet nënligjore drejtojnë bordin e drejtorëve në punën e tyre për të mbikëqyrur korporatën. Një nga veprimet e para të bordit të drejtorëve të një korporate të re është miratimi i akteve nënligjore.

Cili është ndryshimi midis akteve nënligjore dhe neneve të inkorporimit?

Në procesin e krijimit të një korporate të parë, kompania paraqet nenet e inkorporimit me shtetin në të cilin dëshiron të bëjë biznes. Nenet e themelimit janë dokumente formimi; ato përmbajnë vetëm disa pjesë të informacionit bazë për kompaninë sipas nevojës për t'u regjistruar në shtetin.

Pas formimit të shoqërisë, krijohet bordi i drejtorëve të saj. Bordi vendos për aktet nënligjore për të ndihmuar në drejtimin e veprimtarisë së tij gjatë jetës së korporatës.

Si krijohen aktet nënligjore?

Aktet nënligjore të korporatës janë shkruar nga pronarët e korporatës në kohën e themelimit të saj. Nganjëherë aktet nënligjore janë shkruar nga personi përgjegjës për themelimin e korporatës (i quajtur inkorporues); në kompani të tjera, aktet nënligjore janë të shkruara nga bordi i drejtorëve, me ndihmën e një avokati.

Nenet e Inkorporimit duhet të parashtrohen në shtetin në të cilin ju inkorporoni, por aktet nënligjore nuk kanë nevojë të depozitohen në shtetin ose qeverinë federale (përveç nëse shoqëria aplikon për statusin jofitimprurës), por ato duhet të mbahen me të dhëna të tjera të korporatës në rast të një auditimi.

Çfarë përfshihet në aktet nënligjore të korporatave?

Aktet nënligjore duhet të përfshijnë:

Si janë aktet nënligjore të përdorura nga Bordi i Drejtorëve?

Pasi që ju ose një tjetër drejtor korporate ose një komision i bordit tuaj të drejtorëve i ka përgatitur aktet e korporatave, ato duhet të miratohen nga bordi. Aktet nënligjore janë pjesë e të dhënave tuaja të korporatës dhe duhet të jenë në një vend ku mund të shihen nga Shërbimi i Ardhurave të Brendshme ose nga shteti ose ndonjë subjekt tjetër i cili mund të dëshirojë të kontrollojë të dhënat tuaja.

Cila është një Rezolutë e Korporatës?

Një nga detyrat më të rëndësishme të një bordi, siç përshkruhet në aktet nënligjore, është të miratojë rezoluta. Këto rezoluta janë vendime të marra nga bordi. Këto vendime duhet të jenë në një format specifik dhe duhet të regjistrohen në procesverbalin e mbledhjes së bordit.

A kanë partneritete dhe SHPK-të akte nënligjore?

Çdo biznes ka nevojë për rregulla dhe udhëzime për të vepruar. Partneritetet dhe SHPK-të kanë lloje të ngjashme të rregullave. Për një partneritet, ky grup rregullash është një marrëveshje partneriteti; për një LLC, rregullat janë një marrëveshje operative. Përmbajtja është e ngjashme me aktet nënligjore.

A kam nevojë për një avokat për përgatitjen e akteve nënligjore?

Aktet nënligjore nuk janë një projekt DIY. Aktet nënligjore janë dokumente komplekse dhe ato përmbajnë shumë kurthe dhe kërkesa për të përmbushur kërkesat tatimore dhe ligjore të shtetit në të cilin gjendet biznesi dhe gjithashtu me kërkesat tatimore dhe rregullatore. Përdorimi i një avokati për të përgatitur aktet nënligjore të korporatës do t'ju kursejë paratë dhe çështjet ligjore më vonë.

Kthehuni tek Lista e Kontrollit të Fillimit të Korporatës