Avantazhet dhe disavantazhet e transferimit në biznes

Transferimi (gjithashtu nganjëherë i referuar si "kontraktues jashtë") është një praktikë e biznesit e përdorur nga kompanitë për të zvogëluar kostot ose për të përmirësuar efikasitetin duke zhvendosur detyrat, operacionet, vendet e punës ose proceset tek një palë e tretë e kontraktuar jashtëm për një periudhë të konsiderueshme kohore. Funksionet që janë kontraktuar jashtë mund të kryhen nga pala e tretë, qoftë onsite ose offsite e biznesit.

Shembuj të Transferimit

Transferimi është një masë e kursimit, dhe praktika mund të ketë ndikime të rëndësishme në sektorë si prodhimi.

Në SHBA, për shembull, prodhuesit i kanë dhënë punët jashtë shtetit në vende si Kina dhe Bangladeshi. Kjo praktikë njihet edhe si "offshoring", që përfshin dhënien e një pale të tretë në një vend tjetër nga ai në të cilin shoqëria e jashtme është e bazuar në mënyrë që të kursehet kostoja e punës.

Transferimi nuk është i kufizuar në punët prodhuese. Punë të shërbimit të klientit, të tilla si ato në një qendër thirrjesh dhe punë të programimit kompjuterik gjithashtu jepen nga kompanitë që kërkojnë mënyra për të ulur kostot. Një numër i madh i kompanive i transferojnë së paku disa funksione të detyrave të burimeve njerëzore, të tilla si menaxhimi i përfitimeve të punonjësve dhe lista e pagave.

Transferimi mund të përfshijë gjithashtu blerjen e komponentëve nga një burim tjetër, të tilla si komponentët për pajisjet kompjuterike. Komponenti mund të blihet për një kosto më të ulët sesa do të ishte për kompaninë që të prodhonte vetë atë komponent dhe përbërësi mund të jetë me cilësi më të lartë.

Shërbimet e IT gjithashtu mund të jepen. Për shembull, softueri cloud dhe software-as-a-service (SaaS) u ofrojnë kompanive akses në shërbimet kompjuterike dhe mjetet që dikur u menaxhuan në shtëpi nga departamenti i IT i një kompanie.

Përfitimet e Outsourcing

Transferimi mund të krijojë para, personel, lehtësira dhe burime kohore për një kompani.

Kjo mund të rezultojë në kursimin e kostove nga shpenzimet më të ulëta të punës, taksat, kostot e energjisë dhe reduktimet në koston e prodhimit.

Përveç kursimeve të kostos, një kompani mund të përdorë gjithashtu edhe një strategji të jashtme për t'u fokusuar në kompetencat e saj kryesore të biznesit. Kjo i lejon kompanisë të kushtojë më shumë burime për atë që bën mirë, gjë që mund të përmirësojë efikasitetin dhe të rrisë konkurrencën e saj. Prodhimi mund të zgjerohet dhe koha e prodhimit të shkurtohet duke ulur kostot operacionale.

Ato funksione jo-thelbësore që jepen zakonisht do të shkojnë në organizatat e jashtme për të cilët ky funksion është një kompetencë thelbësore e biznesit, duke përfituar më tej nga biznesi nëpërmjet menaxhimit të përmirësuar të këtyre funksioneve.

Një kompani gjithashtu mund të zgjedhë të transferojë me qëllim që të shmangë rregulloret ose mandatet e qeverisë, siç janë rregulloret mjedisore ose rregulloret dhe kërkesat e sigurisë.

Disavantazhet e Transferimit

Ndërsa outsourcing ka shumë përparësi, ajo gjithashtu paraqet disa disavantazhe. Marrëdhëniet me palën e tretë që merren me funksionet e kontraktuara duhet të menaxhohen. Kjo përfshin negocimin dhe nënshkrimin e kontratave, që kërkon kohë dhe përfshirjen e avokatit ligjor të një kompanie, si dhe komunikimin e përditshëm dhe mbikëqyrjen e punës së kontraktuar.

Siguria është një faktor i rëndësishëm në dhënien e jashtme. Marrëdhënia në mënyrë të pashmangshme do të përfshijë qasjen e organizatës së palës së tretë në të dhënat e ndjeshme të biznesit, sekretet tregtare dhe informacione të tjera konfidenciale që janë të nevojshme për të kryer funksionin e kontraktuar.

Mund të ketë gjithashtu disa ndikime negative të marrëdhënieve me publikun për një kompani kur eksternalizimi rezulton në humbjen e një numri të madh të vendeve të punës.