Si të arrijmë mbeturinat zero në biznesin tuaj

Hapat bazë për eliminimin e mbeturinave për kompaninë tuaj

Me koston e deponimit të mbeturinave që rritet çdo vit së bashku me aspiratat e gjelbra të konsumatorëve, bizneset e mëdha dhe të vogla njësoj po kërkojnë të zvogëlojnë sasinë e mbetjeve që prodhojnë. Në fakt, arritja e Mbeturinave Zero, ose të paktën një përbërës i tij, Zero Landfill, është bërë një objektiv i biznesit popullor për bizneset e të gjitha madhësive dhe llojeve.

Çfarë është një Zero Biznes i Mbeturinave?

Sipas Zero Waste International Alliance, "Zero Waste" është një objektiv që është etik, ekonomik, efikas dhe vizionar, që t'i udhëzojë njerëzit në ndryshimin e stileve të tyre të jetesës dhe praktikave për të matur cikle natyrore të qëndrueshme, ku të gjitha materialet e hedhura janë të dizajnuara për t'u bërë burime për të tjerët. përdorur.

Zero Mbeturinat nënkuptojnë dizajnimin dhe menaxhimin e produkteve dhe proceseve për të shmangur dhe eliminuar sistematikisht vëllimin dhe toksicitetin e mbeturinave dhe materialeve, për të ruajtur dhe mbuluar të gjitha burimet dhe jo për të djegur ose varrosur ato. Zbatimi i Mbeturinave Zero do të eliminojë të gjitha shkarkimet në tokë, ujë ose ajër që janë kërcënim për shëndetin planetar, njerëzor, të kafshëve ose të bimëve ".

Pse të jetë një biznes i mbeturinave zero?

Duke qenë një biznes Zero Waste ka përfitime të shumta. Së pari, ajo mund të kursejë biznesin tuaj koston e menaxhimit dhe deponimit të mbeturinave, si dhe komplikimet rregullatore që mund të shoqërojnë emetimet dhe gjenerimin e mbetjeve. Së dyti, ju mund të markë dhe të tregoni biznesin tuaj si një "biznes i gjelbër ". Këto ditë, më shumë njerëz po bëhen të vetëdijshëm për mjedisin. Konsumatorët dëshirojnë të shohin prova të prekshme të funksionimit të përgjegjshëm të mjedisit nga kompanitë që ata mbështesin. Pra, nga kjo perspektivë, duke u bërë një kompani Zero Waste mund t'ju ndihmojë të ndërtoni besimin me klientët, partnerët tregtarë dhe komunitetet lokale.

Implikimet konkurruese gjithashtu mund të shfaqen nëse konkurrentët tuaj më të mëdhenj kanë arritur tashmë Zero Landfill , Gjithashtu lidhur me përparësinë konkurruese, duke eliminuar prodhimin e mbeturinave në operacionin tuaj, mund të përmirësojë rrjedhën materiale dhe kostot më të ulëta në biznesin tuaj, një konsideratë thelbësore në qasjet moderne të prodhimit si Lean Manufacturing .

Kështu, shmangia dhe eliminimi i mbeturinave mund të ndihmojë në vijën fundore të biznesit tuaj në shumë mënyra të ndryshme.

Hapat për të arritur mbeturinat zero

Në vijim janë disa nga masat që mund të ndërmarrni për të arritur Zero Waste në biznesin tuaj:

Vlerësoni Menaxhimin e Tanishëm të Kompanive dhe Mënjanimin e Mbeturinave

Një hap i parë i rëndësishëm është që të kontrolloni gjenerimin e tanishëm të mbeturinave në lidhje me sasinë e materialeve dhe në këtë mënyrë të krijoni një bazë për të ndjekur progresin tuaj të ardhshëm. Përcaktoni burimet, llojet dhe vëllimet e plehrave që krijohen në biznesin tuaj dhe nëse vendosen në kontejnerët e duhur. Përcaktoni nëse keni mjaft receta për grumbullimin e mbeturinave dhe janë të pozicionuara për rezultatet më të mira. Për shembull, nëse një kazan për riciklim është e vendosur më larg se një kazan plehrash e pozicionuar mirë, punëtorët e zënë mund të jenë të motivuar për të hedhur mbetjet e riciklueshme në mbeturina. Objektivi kryesor i këtij hapi është të kuptojë rrjedhën e mbetjeve që gjeneron biznesi juaj. Ju gjithashtu mund të konsideroni listimin e shërbimeve të një kompanie të menaxhimit të mbeturinave për të kryer një auditim profesional të mbeturinave në emrin tuaj.

Një auditim profesional i mbeturinave është një analizë e detajuar e prodhimit, menaxhimit dhe nxjerrjes së mbeturinave të një biznesi gjatë një periudhe të caktuar.

Ai përfshin kategorizimin e llojeve dhe burimeve të mbeturinave, si dhe mbledhjen, klasifikimin, peshimin dhe regjistrimin e tyre. Ai përfshin gjithashtu identifikimin se cilat artikuj janë duke u ricikluar dhe cilat do të shkojnë në depon. Bizneset duhet të zhvillojnë një kuptim të plotë të rrjedhës së tyre të mbetjeve për ta menaxhuar atë në mënyrë efikase.

Cakto një kampion ose ekip të menaxhimit të mbeturinave

Në varësi të madhësisë së kompanisë suaj, ju mund të dëshironi të zgjidhni një kampion ose ekip ndër-funksional për të hetuar situatën tuaj aktuale, për të identifikuar qëllimet dhe për të gjeneruar një plan zbatimi. Një ekip ndër-funksional është provuar efektiv në rritjen e komunikimit dhe angazhimit në mjediset e mesme dhe të mëdha të biznesit. Përdorni një qasje të menaxhimit të projektit për të siguruar që iniciativa të mbetet në ritëm dhe në buxhet.

Shkoni pas frutit të varur dhe ndërtoni momentin

Pas auditimit të mbeturinave, duhet të jetë më e lehtë për ju ose ekipin e menaxhimit të mbeturinave të përcaktoni se çfarë sendesh të mbeturinave mund t'i eliminoni menjëherë - frutat proverbiale "të ulët të varur".

Bisedoni me punonjësit tuaj dhe anëtarët e ekipit rreth asaj se si artikujt që futen në plehra mund të riciklohen, ripërdoren ose kompostohen në mënyrë efikase. Më e rëndësishmja, ju mund të identifikoni disa artikuj që shkojnë në kazanët e mbeturinave që mund të largohen menjëherë. Fitime të tjera të shpejta mund të bëhen përmes hapave të thjeshtë për të reduktuar konsumin e energjisë, si ndezja e dritave, përmirësimi i sistemeve të ndriçimit ose mbajtja e dyerve dhe dritareve të mbyllura për të përmirësuar efikasitetin e ngrohjes ose ftohjes.

Vendosni objektiva specifike për zvogëlimin e mbeturinave

Disa qëllime do të realizohen më shpejt se të tjerët. Për shembull, duke kërkuar furnizuesit që të konvertohen në një sistem paketimi të ri-përdorshëm për të eliminuar prodhimin e mbetjeve të paketimit, mund të duhen muaj për t'u koordinuar, për shembull, ndryshimi i inputeve për të përfshirë përmbajtjen e ricikluar ose të ripunuar, mund të marrë një afat më të gjatë për realizim. Krijimi i një qëllimi mujor ose vjetor mund të jetë një mënyrë e shkëlqyeshme për të siguruar që ju jeni në rrugën e duhur për t'u bërë një biznes Zero Waste. Masat e tilla ofrojnë reagime të nevojshme për ndërmarrjen e veprimeve korrigjuese nëse është e nevojshme. Arritja e qëllimit afatshkurtër është gjithashtu një mënyrë e shkëlqyeshme për të gjeneruar entuziazëm në mesin e punonjësve dhe klientëve dhe sinjalizon palët e tjera të interesuara për të eliminuar mbeturinat.

Angazhoni punonjësit në arritjen zero të mbetjeve të mbeturinave

Pas përcaktimit të qëllimeve që ju ose ekipi juaj duhet të krijoni dhe ndiqni strategjitë specifike. Angazhimi i punonjësve është një nga hapat më të rëndësishëm në zbatimin e politikave. Rritja e ndërgjegjësimit të punonjësve në lidhje me sigurimin e trajnimit dhe burimeve të nevojshme për të patur sukses janë hapat thelbësorë të udhëtimit tuaj Zero Waste. Në fund të fundit, perspektiva juaj duhet të zhvendoset nga reduktimi i mbetjeve në ruajtjen e resurseve.

Zhvillimi i Strategjive për Parandalimin dhe Reduktimin e Mbetjeve

Pasi të keni vendosur qëllimet e reduktimit të mbetjeve, zbatoni strategjitë dhe veprimet e duhura për t'i arritur ato. Diversioni i mbeturinave, reduktimi i mbeturinave dhe parandalimi i mbetjeve janë tri mënyrat më të rëndësishme. Përderisa reduktimi dhe parandalimi i mbeturinave shpesh janë komplekse për arritjen e tyre, ato janë qasjet më praktike ndaj problemit, duke kërkuar bashkëpunim me furnizuesit dhe ndoshta me palët e tjera të zinxhirit të furnizimit. Në vijim janë disa strategji efektive të reduktimit të mbetjeve dhe parandalimit që mund të merrni:

Në analizën përfundimtare, arritja e Mbeturinave Zero është një qëllim që përfshin shumë më tepër sesa hedhja e plehrave në kazanët e riciklimit, por devijimi është ende një vend i përkryer nga i cili mund të nisni nismën tuaj.