Mbeturinat Zero, Deponimi i Zero dhe Roli për Riciklimin

Bizneset punojnë drejt eliminimit të mbeturinave të ngurta

Mbeturinat Zero mishërojnë qëllimin e një sistemi të mbyllur që ripërdor burimet në vend të krijimit të mbeturinave. Sipas Aleancës Zero Waste, Zero Waste përfshin:

Kjo qasje, sipas Aleancës Zero Waste, argumenton se "i gjithë koncepti i mbeturinave duhet të eliminohet. Në vend të kësaj, mbeturinat duhet të mendohet si një "produkt i mbetur" ose thjesht një "burim i mundshëm" për të kundërshtuar pranimin tonë themelor të mbeturinave si një rrjedhë normale e ngjarjeve ".

Një qasje e tillë, Zero Waste Alliance vazhdon, kërkon shqyrtimin e gjithë ciklit të jetës së produkteve, proceseve dhe sistemeve brenda kontekstit të një kuptimi të hollësishëm të ndërveprimeve tona me natyrën dhe një kërkimi për joefikasitet në të gjitha fazat. Në këtë drejtim, përmes dizajnimit më të mirë të produkteve dhe proceseve, gjenerimi i mbeturinave mund të shmanget.

Zero Mbeturinat e Ngurta ose Mbeturinat Zero

Kur kompanitë flasin për programet Zero Waste, ato shpesh nënkuptojnë këtë në kontekstin e iniciativave të Mbetjeve të Ngurta Zero ose Zero Landfill dhe kjo është më së shpeshti aty ku partnerët e industrisë së riciklimit hyjnë në fotografi, duke ofruar një mundësi më të madhe për devijimin e mbeturinave në rrymat e ndryshme të riciklimit. Për shembull, ofruesit e riciklimit të drekës ose ofruesit e riciklimit të një rrjedhe të vetme mund të ofrojnë shërbime heqjeje për një koleksion të gjerë materialesh të zakonshme dhe ekzotike të riciklueshme. Nevoja për riciklimin, megjithatë, argumentojnë ambientalistët, është rezultat i një programi të projektuar keq për Zero, i cili fokusohet në krijimin e më pak materialeve në rrjedhën e riciklimit përmes faktorëve të tillë si efikasiteti më i madh dhe paketimi i ri-përdorshëm.

Një program i dizajnuar mirë për Zero Landfill do të krijonte më pak kërkesa për shërbimet e ricikluesve. Është e rëndësishme të konsiderohet dizajni i paketimit .

Përfitimet e Mbetjeve Zero

Reduktimi i kostos . Një nga përfitimet kryesore të një iniciative Zero Waste nga bizneset është mundësia për uljen e kostos. Kjo është dokumentuar në shumë raste studimore.

Për shembull, Aleanca e Zero Mbeturinave vëren se:

Progres me i shpejte . Zero Waste Alliance sugjeron që nga natyra e pikave të saj vizionare, Zero Waste çon në një qasje më sistematike sesa iniciativa të pakta rreth reduktimit të ndotjes apo mbetjeve të ngurta, gjë që çon drejt një progresi më të shpejtë drejt qëndrueshmërisë.

Përmirësimi i flukseve materiale . Një qasje zero e mbeturinave rezulton në konsumimin e më pak lëndëve të para në prodhim dhe eliminimin e prodhimit të mbetjeve të ngurta. Për shembull, paketimi i ripërdorshëm i dizajnuar për të përmirësuar rrjedhjet e materialeve mund të përmirësojë ergonomi për përdoruesit e materialeve ose prezantimin e produktit për montimin robotik. Paketimi i ripërdorur përdoret më pas, duke eliminuar kështu nevojën për riciklimin e paketimit shpenzues. Po ashtu, rikthimi i skrapit të prodhimit në proces është një komponent i rëndësishëm i riciklimit, por kur reduktohen pjesët hyrëse, të tilla si stampimet metalike, sasia e skrapit të prodhimit dhe burimet e konsumuara të përfshira në prodhimin e tij zvogëlohen.

Mbështet qëndrueshmërinë . Një strategji zero e mbeturinave mbështet objektivat e qëndrueshmërisë Triple Bottom Line të mirëqenies ekonomike, mbrojtjen e mjedisit dhe mirëqenien sociale. Mirëqenia ekonomike rritet me eliminimin e mbeturinave të ngurta dhe përmirëson efikasitetin e prodhimit. Mbrojtja e mjedisit promovohet nëpërmjet konsumimit të materialeve më pak të reja të papërpunuara nga natyra dhe eliminimit të materialeve të mbetura të kthyera në natyrë. Mirëqenia sociale rritet përmes përmirësimeve që mbrojnë më mirë resurset e pakta të shoqërisë, si dhe përmes krijimit të vendeve të reja të punës në përpunimin e "mbyllur" të lidhur me ripërdorimin dhe ripërpunimin e materialeve.

Në analizën përfundimtare, Mbeturinat Zero është një pikë përfundimtare vizionare që përfshin një qasje të sistemeve për dizajnimin dhe menaxhimin e materialeve. Si hap i parë, Landfill Zero ofron një mundësi të konsiderueshme për partneritet me ofruesit e riciklimit për të ndihmuar në realizimin e saj.