Si është një Deklaratë Fitimi dhe Humbje e dobishme për një Biznesi?

Një deklaratë P & L mund të jetë e dobishme në tri mënyra

Pasqyra e fitimit dhe humbjes / pasqyra e të ardhurave. Jean Murray

Një pasqyrë e fitimit dhe humbjes (P & L), ndonjëherë e quajtur një pasqyrë e të ardhurave, është një raport biznesi që tregon të ardhurat neto si diferenca midis të ardhurave dhe shpenzimeve. Nëse një biznes ka të ardhura prej $ 250,000 dhe shpenzimet prej $ 150,000, të ardhurat e saj neto ose të ardhurat neto në pasqyrën e saj të P & L do të ishin $ 100,000.

Çfarë paraqet një pasqyrë fitimi dhe humbjeje?

Deklarata P & L fillon me një kokë që përfshin emrin e deklaratës, emrin e kompanisë dhe datën e mbarimit të periudhës së mbulimit të deklaratës.

Një periudhë tipike kohore mund të jetë një muaj, një e katërta ose një vit. Afati kohor mund të lexojë, "Për muajin që përfundon më 31 dhjetor 2017."

Pjesa e dytë e deklaratës tregon të ardhurat ose të ardhurat për periudhën kohore në fjalë. Mund të ketë zbritje të të ardhurave për kthime ose zbritje.

Pjesa e tretë e deklaratës është një listë e të gjitha shpenzimeve të biznesit për atë periudhë kohore. Shpenzimet janë të renditura tradicionalisht në rend alfabetik, jo sipas shumës.

Shumë pasqyra P & L përfshijnë një seksion të katërt që përfshin një përllogaritje të përqindjes së secilit zë të shpenzimeve në të ardhurat bruto para shpenzimeve. Kjo llogaritje mund të jetë e dobishme kur jeni duke kërkuar në deklaratat e P & L gjatë një periudhe të gjatë kohore. Ju mund të shihni se si rritja ose ulja e shpenzimeve ndikon në të ardhurat neto nëse përqindja ndryshon lart ose poshtë, dhe pastaj ju mund të bëni rregullime nëse është e nevojshme.

Disa pasqyra P & L përfshijnë gjithashtu një deklaratë në lidhje me përdorimin e parave të gatshme ose kontabilitetit akrual .

Metoda e parasë së gatshme përfshin të ardhurat kur ai është në të vërtetë pranuar dhe shpenzimet kur ato paguhen, ndërsa metoda e përllogaritjes përfshin të ardhurat kur është fituar - pavarësisht nëse ajo është marrë ende - dhe shpenzimet kur ato janë kryer.

Si është një deklaratë fitimi dhe humbje e përdorur nga një biznes?

Një deklaratë P & L përdoret nga bizneset në tri mënyra.

Është përdorur si një nga pasqyrat financiare në një plan biznesi me qëllim të tregimit të fitimeve të biznesit me kalimin e kohës. Në këtë rast, deklarata P & L mund të jetë një pro forma, dokument i projektuar për një aplikim për një hua biznesi për fillimin.

Një deklaratë P & L mund të përdoret gjithashtu si një mjet për një analizë të brendshme të shëndetit të biznesit. Përqindjet e secilit shpenzim në të ardhurat bruto janë të dobishme në këtë lloj analize. Disa deklarata P & L krahasojnë shifrat për shitjet dhe shpenzimet për shifrat e buxhetuara për të treguar nëse qëllimet e parashikuara janë përmbushur.

Pasqyrat P & L janë gjithashtu të dobishme për përgatitjen e taksave. Një pasqyrë e detajuar e P & L mund të përgatitet për një vit të tërë, duke përfunduar në datën e mbarimit të vitit fiskal dhe përdoret nga përgatitësi i taksave për të përpiluar të ardhurat dhe shpenzimet për kthimin e tatimit të biznesit. Shumë biznese krijojnë një deklaratë P & L që përputhet me kategoritë e të ardhurave dhe shpenzimeve të Programit C , deklarata e tatimit të paraqitur nga pronarët e bizneseve të vogla si pjesë e kthimit të tyre personal të tatimeve.