Si të kryeni një analizë SWOT për biznesin tuaj të vogël

Një analizë SWOT është një mjet i planifikimit strategjik që ndihmon një pronar biznesi të identifikojë pikat e forta dhe të dobëta të tij ose të saj, si dhe çdo mundësi dhe kërcënime që mund të ekzistojnë në një situatë specifike biznesi. Një analizë SWOT përdoret më së shpeshti si pjesë e një plani marketingu , por është gjithashtu një mjet i mirë për strategjizimin e përgjithshëm të biznesit dhe për të përdorur si pikënisje për diskutimet në ekip.

Kur kryhet tërësisht, një analizë SWOT mund të zbulojë një pasuri informacioni dhe mund të jetë e dobishme në një numër situatash.

Ky artikull do të ecë përmes asaj se si të kryeni një analizë SWOT dhe të ofroni disa këshilla që do t'ju ndihmojnë të përdorni mjet në mënyrë efektive.

Përdorimi i një Matrice të Analizës SWOT

Një matricë SWOT zakonisht përshkruhet si një katror i ndarë në katër kuadrante. Secili sektor përfaqëson një element të analizës SWOT - Pikat e Forta, Dobësitë, Mundësitë, Kërcënimet.

Pyetje për të kërkuar gjatë procesit

Mënyra më e lehtë për fillimin e plotësimit të çdo kuadrati në matricën e mësipërme është duke iu përgjigjur një sërë pyetjesh. Përdorni listën më poshtë për të filluar, duke u përqëndruar në pyetjet që janë më të rëndësishme për biznesin tuaj dhe situatën aktuale.

Përparësitë: Për këtë kuadrant, mendoni për atributet e vetes dhe të biznesit tuaj që do t'ju ndihmojnë të arrini objektivin tuaj. Pyetjet për t'u marrë parasysh:

Dobësitë: Për këtë kuadrant, mendoni për atributet e vetes dhe të biznesit tuaj që mund të dëmtojnë përparimin tuaj në arritjen e objektivit tuaj. Pyetjet për t'u marrë parasysh:

Mundësitë: Për këtë kuadrant, mendoni për kushtet e jashtme që do t'ju ndihmojnë të arrini objektivin tuaj. Pyetjet për t'u marrë parasysh:

Kërcënimet: Për këtë kuadrant, mendoni për kushtet e jashtme që mund të dëmtojnë performancën e biznesit tuaj. Pyetjet për t'u marrë parasysh:

Përdorimi i të dhënave të hartuara në një analizë SWOT

Një nga pjesët më të rëndësishme të analizës suaj SWOT është përdorimi i të dhënave që keni përpiluar për të identifikuar strategji dhe qëllime të reja për biznesin tuaj. Për shembull, ju mund të:

Pastaj, kërkoni mënyra për të kombinuar të dhëna nga kuadrate të ndryshëm në mënyra edhe më të mëdha:

Pasi të kuptoni se si të përpiloni të dhënat tuaja SWOT dhe të gjeni mënyra për ta përdorur atë strategjikisht, analiza SWOT do të jetë një mjet që mund t'i përdorni vazhdimisht në biznesin tuaj për të eksploruar mundësi të reja dhe për të përmirësuar procesin e vendimmarrjes.