Vendimet e deponimit të magazinave të magazinës

Kur po përgatitet një depo, një vendim që duhet të bëhet është se si të ruhen sendet. Në varësi të sendeve që do të ruhen në depo , biznesi mund të vendosë vetëm për raft, nëse artikujt janë kryesisht të ruajtura në paleta, ose mund të përdorin karusela për sende të vogla, të tilla si pjesë elektrike, ose sendet mund të ruhen në të hapur magazinimi ku sendet janë caktuar vetëm në bin e ardhshëm bosh.

Megjithatë, disa kompani kanë materiale që kërkojnë që ato të ruhen së bashku dhe larg nga sendet e tjera.

Ky është rasti kur karakteristikat e një artikulli kërkojnë që ajo të ruhet nën ose mbi një temperaturë të caktuar, ose për shkak të natyrës së tij të paqëndrueshme, duhet të ruhet në një kabinet apo zonë të veçantë. Ky skenar i fundit quhet magazinimi i zonës dhe është një formë e zakonshme e magazinimit që përdoret në depo.

Zonat në Magazinë

Metoda e ruajtjes së zonës që përdoret në magazinimin është një variant i ruajtjes së fiksit të koshave. Në një depo që ka përdorur kazanët fiks, sendet ruhen gjithmonë në të njëjtat vende brenda një depoje. Kjo i lejon stafit të magazinës të dijë se ku do të ruhen sendet. Në ruajtjen e zonës, artikujt ruhen në të njëjtin vend, por në një zonë të caktuar e cila përcaktohet nga karakteristikat e sendit.