Përkufizimi i biznesit të kapitalit

Si një individ, barazia përcaktohet si cilësia e të qenit e drejtë dhe e paanshme, të cilat janë atribute të frikshme të një pronari të biznesit të vogël. Megjithatë, në financa, kapitali në përgjithësi i referohet vlerës së një aktivi pas zbritjes së vlerës së detyrimeve. Për një biznes, kapitali është shuma e të ardhurave, inventarit dhe aseteve të tjera, më pak shpenzime kapitale, hua dhe detyrime të tjera.

6 forma të ndryshme të kapitalit në biznes

Megjithëse termi kapital paraqet gjithmonë një lloj të vlerës së biznesit, ai ka përdorime të shumta në përshkrimin e specifikave të vlerës së biznesit në skenarë të ndryshëm:

  1. Një interes pronësie në një kompani të përfaqësuar nga letrat me vlerë ose stoqe. Nëse stoqet në pronësi janë në një kompani që nuk tregtohet publikisht, quhet kapital privat. Ekuiteti nënkupton interesin e pronësisë së investitorëve në një firmë biznesi . Investitorët mund të posedojnë aksione të kapitalit në një firmë në formën e aksioneve të zakonshme ose aksioneve të preferuara. Pronësia e kapitalit në firmë do të thotë se pronari origjinal i biznesit nuk zotëron më 100 për qind të firmës, por zotëron aksionet me të tjerët, të njohur si aksionarë.
  2. bilancin e një shoqërie, kapitali përfaqësohet nga llogaritë e mëposhtme: aksionet e zakonshme, stoku i preferuar, kapitali i paguar dhe fitimet e pashpërndara .
  3. Nëse jeni investitor në tregun e aksioneve, aksionet janë stoqe, një nga klasat kryesore të aktiveve në portofolin tuaj.
  4. Nëse jeni investitor në tregun e aksioneve dhe angazhoheni në tregtimin e marzhit, kapitali përfaqëson vlerën e letrave me vlerë në një llogari diferencë minus ajo që është huazuar nga shtëpia e brokerimit.
  1. Nëse jeni duke folur për pasuri të paluajtshme, kapitali ose vlera e pasurisë së paluajtshme është diferenca midis vlerës së drejtë të tregut të pronës dhe bilancit të borxhit në hipotekë.
  2. Nëse biznesi juaj falimenton dhe ju duhet të likuidoni, shuma e parave të mbetura (nëse ka) pasi biznesi i rimburson kreditorët e saj quhet "kapitali i pronësisë", ose kapitali i rrezikut ose kapitali i përgjegjshëm.

Përdorimi i secilës prej këtyre termave varet nga konteksti. Të gjitha këto forma të kapitalit ndajnë një fije bazë. Secili prej tyre në thelb barazohet me shumën e të ardhurave, inventarit dhe aseteve të tjera, më pak shpenzime kapitale, hua dhe detyrime të tjera.

Shembull pozitiv dhe negativ i kapitalit

Supozoni se Joe dëshiron të shesë biznesin e tij, riparimin e përsosur të kompjuterit të Joe. Ai nuk zotëron ndërtesën në të cilën ai ka, por ai ka pajisje me vlerë 10,000 $ dhe 5,000 $ në llogaritë e arkëtueshme nga klientët e tij. Midis leasing-ut të ndërtimit dhe kredive, ai i ka borxh 5.000 dollarë. Ndërsa kjo është një pikëpamje tepër e thjeshtë, Joe ka 10,000 $ të kapitalit në biznesin e tij.

Barazia mund të jetë gjithashtu negative. Nëse Joe detyrohej më shumë se 15,000 dollarë në kredi dhe borxhe të tjera, pozicioni i tij i kapitalit do të ishte negativ.

Kur llogaritni kapitalin dhe vlerën e aseteve, sidomos për kompanitë më të mëdha, këto asete mund të përfshijnë si asetet e prekshme dhe ato të paprekshme. Asetet e prekshme janë gjëra që mund t'i prekni, si inventari ose prona. Aktivet e paprekshme mund të përfshijnë reputacionin e kompanisë dhe identitetin e markës ose kapitalin e markës.

Ky lloj i barazisë është ndërtuar gjatë viteve të të qenurit në biznes dhe me sukses shërbimin e bazës së klientit tuaj. Është ilustruar më lehtë në dallimin midis një marke të njohur dhe një marke gjenerike.

Kur jeni pazar, për shembull, mund të arrini tek një artikull markë, sepse ju e dini dhe keni besim, dhe mos e zgjidhni markën gjenerike edhe pse mund të kushtojë më pak.