Përshtatja e Pasqyrave Financiare për Vlerësimin e Biznesit

Kur dhe Pse Deklarata juaj e të Ardhurave mund të rregullohet

Një pasqyrë e rregulluar e të ardhurave mund të jetë një komponent kritik i shumë vlerësimeve të biznesit - procesi i rishikimit të gjendjes financiare të një biznesi në një pikë specifike në kohë. Një vlerësim mund të përfshijë një rishikim të pasqyrave financiare, një vlerësim të statusit të biznesit dhe vlerën e tregut të të gjitha pasurive të saj.

Kur vlerësohen bizneset?

Një biznes mund të vlerësohet për çdo numër arsyesh. Një institucion kreditues mund ta kërkojë atë kur një biznes kërkon financim në formën e një hipoteke ose kredie .

Shumë biznese të vogla drejtohen me synim drejt minimizimit të të ardhurave të tatueshme, por një reflektim më i plotë i të ardhurave mund të jetë i nevojshëm për t'u kualifikuar. Bizneset gjithashtu kërkojnë vlerësim kur ata bëhen publike dhe bëhen kompani publike. Kompanitë e sigurimit mund të kërkojnë vlerësim pas një fatkeqësie për të përcaktuar humbjet në vlerë.

Më së shpeshti, një blerës do të dëshirojë konfirmimin e vlerës së një biznesi kur ajo shitet ose blehet nga një kompani më e madhe dhe kjo shpesh kërkon disa rregullime të deklaratës së saj të të ardhurave.

Si mund të korrigjohen deklaratat e të ardhurave për një vlerësim të biznesit

Pasqyrat financiare të një biznesi tipik përfshijnë dy komponentë kryesorë:

Pasqyrat e tjera financiare mund të jenë specifike për një kompani ose një situatë, si burimet dhe përdorimet e deklaratës së fondeve për një hua biznesi.

Cilat janë disa përshtatje të zakonshme të bëra në pasqyrën e të ardhurave?

Pasqyrat financiare dhe të ardhura duhet të rregullohen për të hequr artikujt që janë unikë për biznesin aktual ose që nuk përfaqësojnë saktësisht vlerën e biznesit në mënyrë të vazhdueshme.

Heqja e elementeve diskrecionale, jo të përsëritura dhe jo operacionale nga bilanci dhe pasqyra e të ardhurave e bëjnë pasqyrat financiare të kompanisë shumë më realiste për një pronar potencial për t'u shqyrtuar. Ato japin një portretizim më konciz të vlerës aktuale të një biznesi për qëllime të kërkesave të sigurimit dhe kualifikimit të kredisë ose hipotekës.

Kthehu tek Vlerësimi i Biznesit 101