Riciklimi Single dhe Dual Stream

Kur është fjala për mënyrën se si materialet janë të ndara për riciklimin e pjesës së sipërme, rryma e vetme dhe rryma e duelit janë dy mënyra të përbashkëta. Ndërkohë, debati rreth asaj se cili është më efektiv mbetet ende i pazgjidhur. Riciklimi i një rrjedhe të vetme përfshin vendosjen e të gjitha ricikluesve në të njëjtën kazan, ndërsa riciklimi i dyfishtë i burimit ose i burimit kërkon që produktet e fibrave të letrës si letër dhe karton të vendosen në një kazan të veçantë.

Përderisa riciklimi me një valë është bërë gjithnjë e më popullor, praktika vazhdon të përballet me kritika përballë sfidave të kontaminimit me të cilat përballen përpunuesit e riciklimit.

Evolucioni i riciklimit të Curbside dhe rritja e riciklimit të një rryme të vetme

Programet e riciklimit të Curbside kanë evoluar me kalimin e kohës. Fokusi i përpjekjeve të hershme të riciklimit përfshinte materiale të tilla si gazeta, qelqi, kanaçe alumini dhe kuti prej kallaji. Këto objekte u ndanë nga banorët për ngritje në ajër, dhe më pas u mblodhën me kamionë që përmbanin ndarje të shumëfishta - riciklimin e shumëfishtë.

Një qasje e tillë kishte mangësi. Këto përfshinin:

Riciklimi i rrjedhës së vetme u shfaq si një qasje që ofroi efikasitete më të mëdha në dukje në çdo kategori. Numri i produkteve të pranueshme për riciklim mund të zgjerohet pa shtuar asnjë kosh, trajtimi dhe gjatësia e kohës në ndalesa nga shoferët e kamionëve janë minimizuar dhe kamionët mund të mbushen plotësisht përkundrejt asaj që duhet të ndalet kur një ndarje ishte e mbushur. Përveç kësaj, riciklimi i një rrjedhe të vetme shihej si një qasje shumë më e leverdishme që do të rezultojë në rritjen e pjesëmarrjes së riciklimit të familjeve. Ka pasur një debat për atë nëse rritja në normën e riciklimit është për shkak të lehtësimit të rrjedhës së vetme, ose programeve të edukimit publik që shpesh shoqërojnë nisjen e iniciativave të reja të riciklimit.

Përfitimet e riciklimit të dyfishtë të rrymës rishqyrtohen

Ricikluesit janë përballur me rritjen e kostove që lidhen me ndarjen e materialeve të përziera në sistemet e grumbullimit të një rryme të vetme. Në të njëjtën kohë, ato janë nën presion nga çmimet e ulëta të skrapit dhe ulja e tolerancës për kontaminimin e skrapeve nga tregjet e huaja .

Si të tilla, komunitetet që ende nuk kanë kaluar në riciklimin e një rrjedhe të vetme, mund të dëshirojnë të eksplorojnë çështjen në një gjatësi më të madhe. Përkundër kostos shtesë që lidhet me një qasje të dyfishtë të rrymës, kjo është kompensuar deri diku nga rikuperimi i materialit të ricikluar me cilësi më të lartë. Në këtë moment, nismat e komunitetit dhe partnerët mbështetës duket se po përqëndrohen në edukimin dhe komunikimin më të mirë për të ndihmuar në reduktimin e gabimeve të riciklimit. Nga ana e tyre, ricikluesit po kërkojnë gjithnjë e më shumë mundësi kontraktuale për të kërkuar kompensim nga komunitetet nëse nivelet e kontaminimit tejkalojnë shumat e përcaktuara.

Si pjesëmarrës i reciklimit, roli më i rëndësishëm që mund të luani është duke siguruar pjesën tuaj në maksimizimin e devijimit nga plehrat, duke ndjekur udhëzimet e komunitetit tuaj në lidhje me materialet e lejueshme.