Kompania QuickBooks dhe raportet FInancial

Raportet e Kompanisë dhe Financiare

Kompania QuickBooks & Financial Reports do t'ju japë një ide të pozicionit financiar të biznesit tuaj të vogël në këtë program të softuerit të kontabilitetit të biznesit të vogël. Ju mund të shikoni bilancin tuaj të bilancit, pasqyrën e të ardhurave dhe pasqyrën e flukseve të mjeteve monetare në seksionin e Raporteve të Kompanisë dhe Raporteve Financiare Ju mund t'i përdorni këto raporte për të parë një shumëllojshmëri të artikujve të tjerë, duke përfshirë sa jeni duke paguar çdo shitës, burimet e të ardhurave dhe shpenzimeve tuaja dhe më shumë.

Fitimi dhe Humbja

Raportet e Fitimit dhe Humbjes QuickBooks do t'ju japin një pasqyrë të përfitimit të biznesit tuaj gjatë një periudhe të caktuar kohore.

Të ardhurat dhe shpenzimet

Raportet e të ardhurave dhe shpenzimeve të QuickBooks do të tregojnë të ardhurat, shpenzimet dhe fitimin bruto të biznesit tuaj për periudha specifike kohore.

Më shumë raportime QuickBooks

QuickBooks gjithashtu ka raporte të disponueshme në fushat e mëposhtme: