Informacioni i kërkuar për një vlerësim të biznesit

Bizneset e të gjitha llojeve duhet të kenë një raport vlerësimi të përgatitur ndonjëherë. Më së shpeshti, bizneset vlerësohen:

Si funksionon Procesi i Vlerësimit të Biznesit

Procesi fillon me një thirrje për një specialist të vlerësimit të biznesit, zakonisht një vlerësues i cili specializohet në këto lloje të vlerësimeve.

Përveç inspektimit vizual të kontrollit të pronës dhe inventarit, dikush (zakonisht pronari ose dikush i caktuar) duhet të mbledhë shumë dokumente dhe informacione të tjera që do të përdoren në raport.

Këtu është një listë e dokumenteve që mund të kërkohen për një raport të vlerësimit të biznesit.

Informacioni i nevojshëm për përgatitjen e Raportit të Vlerësimit të Biznesit

 1. Një përshkrim i hollësishëm i asaj që është për shitje. A është e gjithë biznesi për shitje, ose vetëm asetet? A do të jetë kjo një shitje e aksioneve?
 2. Detajet rreth asaj që nuk është për shitje . A ka asete specifike të biznesit të cilat nuk do të shiten? A ka të ardhura që do të mbahen?
 3. Një histori e kompanisë , kështu që vlerësuesi mund të mësojë rreth kompanisë me qëllim të vlerësimit të likuiditetit, qëndrueshmërisë dhe aftësisë paguese. Kjo pjesë e vlerësimit është veçanërisht e rëndësishme kur biznesi ka stoqe , ose ka shumë pronarë.
 4. Një bilanc për secilin tremujor për tre deri në pesë vjet (varësisht nga sa kohë ekziston kompania)
 1. Deklaratat e të ardhurave dhe pasqyrat e tjera financiare për secilin tremujor për tre deri në pesë vjet (varësisht nga sa kohë ekziston kompania)
 2. Parashikimet financiare të kompanisë (bilancet dhe pasqyrat e të ardhurave) për pesë vjet, nëse janë të disponueshme
 3. Detaje mbi industrinë dhe pjesën e tregut të kompanisë në atë industri
 1. Informacione të hollësishme demografike të tregut të kompanisë
 2. Një analizë e detajuar konkuruese, përfshirë konkurrentët kryesorë dhe produktet / shërbimet e tyre
 3. Lloji ligjor i kompanisë dhe struktura e pronësisë, duke përfshirë pronarët dhe përqindjet e pronësisë
 4. Kthimet tatimore për tre deri në pesë vjet të fundit. Nëse biznesi është një entitet që kalon , si një pronësi, partneritet ose LLC, gjithashtu do të kërkohet kthimi personal i pronarit.
 5. Diskutimi i çdo auditimi ose shqyrtimi IRS të kompanisë, dhe rezultatet e atyre auditimeve
 6. Çdo barrë kundër biznesit nga kontraktuesit ose furnizuesit.
 7. Të gjitha proceset gjyqësore (paditë) , qoftë të përfunduara ose të vazhdueshme) për pesë deri në dhjetë vjet të kaluara
 8. Rifillon të gjithë pronarët e kompanisë (përveç një kompanie publike), zyrtarë dhe drejtues të lartë të menaxhimit
 9. dhënat aktuale mujore të pagave - numri i punonjësve dhe funksionet e tyre
 10. Një tabelë e organizimit aktual
 11. Një përmbledhje e shumave të inventarit të produktit për secilin produkt (nga inventari fizik) për tre vitet e fundit
 12. Një listë e të gjithë furnizuesve aktualë
 13. Informacion mbi klientët aktualë - një listë e konsumatorëve, nëse është e mundur
 14. Historia e pagesave të klientëve, përfshirë një raport të plakjes së llogarive të arkëtueshme , për tre vitet e fundit
 15. Informacion mbi planet dhe kostot e përfitimeve të punonjësve
 1. Informacion mbi kontratat me drejtuesit e lartë dhe menaxherët
 2. Informacion mbi detyrimet për planet e pensionit, ndarjen e fitimeve, opsionet e aksioneve dhe shpërblimet
 3. Lista e të gjitha pronave intelektuale - patentat, të drejtat e autorit, markat / markat e shërbimit - dhe të gjitha marrëveshjet e licencës
 4. Një listë e të gjithë këshilltarëve të biznesit - avokat, CPA, konsulentët dhe çdo kontratë ose mbajtës.

Kjo mund të tingëllojë si një shumë e informacionit, por gjithçka është e nevojshme për një ekspert vlerësimi për të fituar një kuptim të plotë të pozitës financiare, detyrimeve dhe menaxhimit të kompanisë.