Cili është plani i marketingut për një produkt apo shërbim?

Mendoni për planin tuaj të marketingut si një udhërrëfyes. Plani juaj i marketingut përshkruan veprimet specifike që ju do të bëni për të shitur produktet ose shërbimet e klientëve tuaj potencialë . Këto veprime punojnë për t'i bindur këta klientë potencialë për të blerë produktet ose shërbimet tuaja.

Plani juaj i marketingut nuk duhet të jetë i gjatë dhe nuk duhet të kushtojë shumë para për të përfunduar. Planet e marketingut mund të jenë pjesë e planit tuaj të përgjithshëm të biznesit ose si një dokument i veçantë.

Nëse e mendoni atë si "udhërrëfyesin" tuaj që do t'ju ofrojë udhëzime të detajuara se si të arrini qëllimet tuaja të marketingut.

Rëndësia e hulumtimit

Është e rëndësishme të hulumtoni përpara se të përfundoni planin tuaj të marketingut, duke bërë, kështu që do t'ju ndihmojë të qëndroni të organizuar në mënyrë që të arrini qëllimet tuaja. Një plan marketingu i detajuar do të detajojë atë që dëshironi të arrini me strategjinë tuaj të marketingut dhe t'ju ndihmojnë në përmbushjen e qëllimeve tuaja.

Një plan marketingu do të arrijë objektivat e mëposhtme:

Plani juaj i marketingut duhet të përfshijë: