Menaxhimi i parasë përmes praktikave të mira financiare të likuiditetit

Teknikat e menaxhimit të parasë për të ndihmuar bizneset e vogla Qëndrojnë në vend

Menaxhimi i cash-it është gjaku i bizneseve të vogla, veçanërisht në kohë të vështira ekonomike. Shpesh është "krijimi ose pushimi" për startups. Pronarët dhe sipërmarrësit duhet të kuptojnë menaxhimin e kapitalit të punës dhe konceptet, llogaritjet dhe teknikat e menaxhimit të cash-it.

Ata duhet të kuptojnë konceptin e fluksit të lirë të parasë, ku vjen dhe çfarë të bëjë me të nëse ata kërkojnë të rriten ose çfarë duhet të bëjnë është rënia

Ata duhet të jenë në gjendje të përgatisin dhe kuptojnë buxhetin e parasë së gatshme dhe deklaratat e flukseve të mjeteve monetare si burime jetese, frymëmarrjeje të informacioneve kritike që janë më efektive kur ato përditësohen vazhdimisht dhe vazhdimisht krahasohen me të kaluarën.

Ata duhet të jenë në gjendje të manipulojnë flukset e tyre të parasë pasi kushtet ekonomike të ndryshojnë dhe sa më shpejt të kuptojnë kushtet e ndryshimit, aq më shpejt ato mund të veprojnë.

7 Artikuj për Menaxhim më të Mirë të Keshit

Artikujt e mëposhtëm do t'ju japin informacion dhe ndihmë në të gjitha këto tema.

1. Menaxho likuiditetin tuaj për kontroll efektiv të parasë

Ky është një udhëzues fillestar për llogaritjen e raporteve të likuiditetit për të përcaktuar pozicionin tuaj financiar në lidhje me të holla. Ju do të gjeni gjithçka që ju nevojitet për analiza të raportit të likuiditetit në bilancin e kompanisë. Likuiditeti ka të bëjë me asetet dhe detyrimet e një firme. Në veçanti, likuiditeti shikon nëse një firmë ose jo mund të paguajë borxhin e saj të tanishëm me aktivet e saj aktuale.

2. Menaxhimi i parave është i rëndësishëm për biznesin tuaj të vogël

Menaxhimi i parasë është çelësi i suksesit të biznesit . Bizneset fillestare shpesh e gjejnë veten të lirë nga paratë e gatshme të drejtë jashtë markës. Bizneset ekzistuese mund të gjejnë mënyra për të mbijetuar nëse gjejnë mënyra për të gjeneruar para. Paraja është elementi i vetëm më i rëndësishëm i mbijetesës për një biznes të vogël.

Ky artikull do të fillojë me një diskutim gjithëpërfshirës të praktikave më të mira për menaxhimin e cash-it brenda firmës suaj të biznesit.

3. Bootstrap Startup juaj ose Small Business

Bootstrapping është një nga buzzwords të reja në biznes. Kjo do të thotë përdorimin e burimeve tuaja dhe menaxhimin efektiv të rrjedhës së parasë për të gjeneruar brenda vendit fondet që ju nevojitet për të operuar fillimin ose biznesin relativisht të ri. Bootstrapping mban investitorët e kapitaleve ose investitorët e engjëjve nga fundosja e dhëmbëve në biznesin tuaj.

4. Analiza e rrjedhës së parasë

Dy nga pasqyrat financiare që firmat e biznesit duhet të përgatisin janë Pasqyra e të Ardhurave dhe Pasqyra e Flukseve të Parave . Pasqyra e të ardhurave tregon fitimin ose të ardhurat neto të një firme. Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare tregon pozicionin e parasë së firmës. Analiza e rrjedhës së parasë është një qendër për një numër artikujsh në këtë temë. Kontrolloje!

5. Hapat e Detajuar në Përgatitjen e Pasqyrës së Rrjedhës së Parave

Ka në thelb tre hapa në zhvillimin e Pasqyrës së flukseve të mjeteve monetare . Duhet të mësosh të zhvillosh një bilanc. Pastaj, duhet të zhvilloni dy vjet bilance për kompaninë tuaj. Nga këto bilance krahasuese vjen deklarata e flukseve të mjeteve monetare.

6. Çfarë nënkupton shkalla e djegies dhe si llogaritet

Shkalla e djegies është një koncept që çdo sipërmarrës duhet të njohë. Është një masë kyçe e qëndrueshmërisë, ose sa kohë biznesi juaj mund të qëndrojë në det, derisa të rritet shitja. Thuhet ndryshe, sa kohë mund të funksionojë kompania juaj derisa të mbaroni paratë.

7. Raportet e Menaxhimit të Keshit

Llogaritni aftësinë paguese, likuiditetin dhe qëndrueshmërinë e biznesit tuaj të vogël.