Çfarë është kapitali neto i punës dhe si llogaritet

Kapitali neto i punes

Kapitali neto punues është një metrik financiar që një pronar biznesi duhet të përdorë për të ndihmuar në matjen e parasë së gatshme dhe të pozicionit operativ të likuiditetit të biznesit. Është shuma e të gjitha pasurive rrjedhëse dhe detyrimeve aktuale. Kjo është një masë e likuiditetit afatshkurtër të një biznesi, dhe gjithashtu mund të tregojë aftësinë e menaxhmentit të kompanisë për të përdorur aktivet në mënyrë efikase.

Kapitali neto i punës mund të përdoret gjithashtu për të përcaktuar se një kompani është në gjendje të rritet shpejt.

Nëse biznesi ka para të konsiderueshme në rezervat e saj, mund të ketë mjaftueshëm për të shkallëzuar biznesin në vend. Nga ana tjetër, nëse biznesi ka shumë pak rezerva të holla sesa ka shumë pak gjasa që kompania të ketë burime për të shkallëzuar shpejt.

Kjo është një metrikë e rëndësishme për menaxhimin, shitësit dhe kreditorët e përgjithshëm, sepse ajo tregon likuiditetin afatshkurtër të firmës dhe aftësinë për të paguar detyrimet e saj të tanishme me aktivet aktuale.

Metrika neto e kapitalit të punës lidhet drejtpërdrejt me raportin aktual ose kapitalin e punës, të ashtuquajturat, sepse nëse një kompani si më shumë aktive afatshkurtra sesa detyrimet mund të "punojë". Raporti aktual është një raport i likuiditetit dhe efikasitetit që mat aftësinë e një firme për të paguar detyrimet e saj afatshkurtra me aktivet e saj aktuale. Nëse shikoni llogaritjen e raportit aktual, shihni se ju përdorni të njëjtat të dhëna të bilancit për të llogaritur kapitalin punues neto.

Llogaritja e kapitalit neto të punës

Këtu është llogaritja për kapitalin punues neto: Aktivet rrjedhëse - Detyrimet aktuale = Kapitali neto punues.

Nëse një firmë biznesi ka asete aktuale prej $ 200 dhe pasivet aktuale prej $ 100, atëherë:

Kjo kompani mund të paguajë detyrimet e saj afatshkurtra të borxhit dhe ende ka mbetur 100 dollarë si një hua ose veprim jastëk të likuiditetit. Ajo ka dyfish pasuritë aktuale ($ 200) si detyrimet aktuale ($ 100).

Krahasoni këtë me raportin aktual. Nëse llogaritni raportin aktual për këtë shembull, do të përdorni formulën aktuale të raportit :

Ju mund të shihni marrëdhënien në mes të dy metrics financiare.

Shembuj të kapitalit neto të punës

Natyrisht, ndryshimet në asete ose detyrime do të shkaktojnë një ndryshim në kapitalin neto të punës, përveç nëse ato janë të barabarta. Për shembull:

Nëse një pronar biznesi investon një shtesë prej $ 10,000 në kompaninë e tyre, rritja e pasurisë me $ 10,000 por detyrimet aktuale nuk rriten. Kështu, kapitali qarkullues rritet me $ 10,000.

Nëse kjo kompani do të merrte hua 10,000 dollarë dhe do të binte dakort që ta paguan atë për 90 ditë, kapitali qarkullues nuk është rritur, sepse të dy asetet dhe detyrimet janë rritur me 10,000 dollarë.

Duhet që kompania e njëjtë të investojë 10,000 $ në inventar, kapitali qarkullues nuk do të ndryshojë sepse paraja u zvogëlua për 10,000 dollarë, por asetet u rritën me 10,000 dollarë.

E njëjta kompani shet një produkt për $ 1,000, i cili është në inventar me një kosto prej $ 500.

Kapitali qarkullues rritet me $ 500 për shkak se llogaritë e arkëtueshme ose të holla rriten me $ 1,000 dhe inventari ulet me 500 $.

Kompania tani përdor $ 1,000 për të blerë pajisje. Kjo do të zvogëlojë kapitalin punues sepse pasuria Cash ka rënë.

Menaxhimi i parasë dhe menaxhimi i likuiditetit operativ është i rëndësishëm për mbijetesën e firmës afariste. Një firmë mund të bëjë një fitim, por nëse ata kanë një problem me pozicionin e tyre të parasë, ata nuk do të mbijetojnë. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme për një pronar biznesi të përdorë të gjitha metrics financiare dhe masat në dispozicion për të menaxhuar likuiditetin dhe paratë e gatshme.