Përdorimi i modelimit të ekuacioneve strukturore (SEM)

Modeli statistikor ndërsektorial

Nëse duket sikur një rrugë e gjatë për të shkuar, merre vetëm një hap në të njëjtën kohë. Mirësjellje Petr Kovar, Fotograf. © 5 gusht 2007 Stock.xchng

Kur do të zgjedh SEM?

Modeli i Ekuacionit Strukturor (SEM) është teknikë sasiore e hulumtimit që gjithashtu mund të inkorporojë metoda cilësore. SEM përdoret për të treguar marrëdhëniet shkakësore midis variablave. Marrëdhëniet e treguara në SEM përfaqësojnë hipotezat e kërkuesve. Në mënyrë tipike, këto marrëdhënie nuk mund të testohen statistikisht për drejtimin.

SEM përdoret kryesisht për hulumtime që janë të dizajnuara për të konfirmuar një studim të studimit kërkimor sesa për të eksploruar apo shpjeguar një fenomen.

Kjo do të thotë se një studiues mund të jetë i interesuar në forcën e marrëdhënieve midis variablave në një hipotezë, dhe SEM është një mënyrë për të shqyrtuar ato variabla pa kryer një projekt të shtrenjtë kërkimi. SEM prodhon të dhëna në një ekran vizual - dhe kjo është pjesë e apelit të saj. Kur përdor SEM, hulumtuesi merr një ekran të pastër vizual që është i lehtë për t'u interpretuar, edhe nëse statistikat prapa të dhënave janë mjaft komplekse.

Çfarë kuptohet nga ndryshimi ndërsektorial?

Variacioni kryq seksional është ndryshimi në të gjithë respondentët që janë pjesë e një studimi kërkimor.

SEM është projektuar për të parë marrëdhëniet komplekse midis variablave dhe për të zvogëluar marrëdhëniet me përfaqësimet vizuale. Një dizajn kërkimor mund të përshkruhet në nivelet e strukturës së projektimit dhe matjeve që kryhen në hulumtim. Këto marrëdhënie strukturore dhe matje janë bazë për një hipotezë.

Dhe kur përdor SEM, dizajni i hulumtimit mund të modelohet nga kompjuteri. Marrëdhëniet që shfaqen në modelimin SEM përcaktohen nga të dhënat e rregulluara në një matricë. SEM përdor ndryshimet ndërsektoriale për të bërë modelimin që jep përfundimet.

Ku erdhi ideja e analizës së shtegut?

SEM është një teknikë statistikore sektoriale e modelimit që ka origjinën e saj në analizën ekonometrike.

Ekonometria nënkupton fushën e ekonomisë dhe matematikën që përdoret në ekonomi për të përshkruar marrëdhëniet ndërmjet kushteve dhe variablave të ndryshëm që ndikojnë ekonominë.

SEM është një kombinim i analizës së faktorëve dhe regresionit të shumëfishtë. Termat faktor dhe variabël i referohen konceptit të njëjtë në statistikë.

Analiza e rrugës është një variant i SEM, i cili është një lloj i procedurave multivariate që lejon një studiues të shqyrtojë variablat e pavarur dhe variablat e varur në një dizajn hulumtimi.

Cili është dallimi mes matjes dhe modeleve strukturore?

SEM ka dy pjesë themelore: Një model matës dhe një model strukturor.

Marrëdhëniet ndërmjet variablave (të matura dhe latente) janë paraqitur në modelin e matjes. Vetëm modelet e variablave latente tregohen në modelin strukturor.

Një përfitim i rëndësishëm i përdorimit të variablave latente është se ato nuk janë të gabuara. Gabimi i lidhur me variablat latente vlerësohet statistikisht dhe hiqet në analizën SEM. Mbetet vetëm një grindje e zakonshme. Tidy.

Si kryhet një analizë SEM?

Një SEM është ndërtuar përmes pesë hapave diskrete. Ato janë si më poshtë:

Kur të mësuarit e parë rreth Modulimit të Ekuacioneve Strukturore, është e dobishme të shqyrtojmë secilën nga këto hapa individualisht. Jo në mënyrë të pavarur, por vetëm një në një kohë.