Menaxhimi i shitësit nënkupton sigurimin e cilësisë

Transferimi i suksesshëm e bën atë të matshëm

Menaxhimi i shitësve dhe furnizuesve tuaj nuk ndalet pas nënshkrimit të kontratës së jashtme. Ju duhet vazhdimisht të matni dhe monitoroni performancën e shitësit tuaj në mënyrë që të siguroheni sukses të vazhdueshëm. Përveç kësaj, masat e performancës duhet të shkruhen në kontratë në mënyrë që shitësi të kuptojë pritjet tuaja dhe të keni një kurs veprimi nëse performanca e furnitorit nuk i plotëson këto pritshmëri.

Pa këtë kuptim, suksesi i projektit tuaj të jashtme do të jetë i pasigurt dhe i pamatur - një e shtënë në errësirë.

Çfarë është menaxhimi i shitësit?

Menaxhimi i shitësit është disiplina që qëndron pas procesit të punës me shitësit, kontrollin e kostove dhe rritjen e vlerës, duke siguruar cilësinë dhe rreziqet lehtësuese. Promovon marrëdhënie produktive dhe të suksesshme midis biznesit tuaj dhe shitësit.

Menaxhimi i shitësit dhe sigurimi i cilësisë

Arsyetimi fillestar për një projekt outsourcing zakonisht bazohet në kursimet e kostos. Për fat të keq, shumica e kompanive nuk e dinë nëse po kursen pak ose shumë - ose nëse po kursejnë gjithçka.

Para se të filloni ndonjë projekt outsourcing , ju duhet të dini se cilat janë shpenzimet tuaja aktuale për produktin ose shërbimin që po shqyrtoni për një shitës. Së pari, ky informacion do t'ju japë leverage shtesë gjatë procesit të negociatave . Së dyti, produkti ose shërbimi duhet të shpërndahen në një nivel cilësie që përcaktohet nga biznesi juaj, i komunikuar shitësit tuaj dhe që përdoret për të matur performancën e tyre.

Këto dy aspekte do t'ju japin mjetet që ju nevojiten për të menaxhuar shitësin tuaj.

Mblidhni një grup njerëzish që kanë një interes të caktuar në përzgjedhjen dhe menaxhimin e shitësit për projektin. Ekipi i përzgjedhjes së shitësit do të përcaktojë, me shkrim, produktin, materialin ose shërbimin që kërkoni nga një shitës.

Ata gjithashtu do të përcaktojnë kërkesat teknike dhe të biznesit. Kjo nuk do të thotë që ju hapni librat tuaj të kontabilitetit dhe u jepni shitësve ID dhe fjalëkalime të përdoruesve në sistemet tuaja. Praktikat e duhura të menaxhimit të shitësit ofrojnë vetëm informacionin e nevojshëm në kohën e duhur që do t'i lejojë një shitësi të shërbejë më mirë për nevojat tuaja. Kjo mund të përfshijë informacion të kufizuar parashikimi, nisje të produkteve të reja, ndryshime në dizajn dhe zgjerim ose ndryshime të zhvendosjes, vetëm për të përmendur disa. Këto kërkesa duhet të publikohen në fushat që lidhen me këtë proces të përzgjedhjes së shitësit . Ekipi duhet gjithashtu të kërkojë të dhëna nga shitësit për kërkesat.

Përfitimet tuaja

Çdo marrëveshje outsourcing duhet të shihet si një zgjatje e kompanisë tuaj në organizatën e shitësit. Çdo standard ose metodologji e kontrollit të cilësisë duhet të komunikohen dhe të shpërndahen me shitësin tuaj të jashtëm në mënyrë që produkti ose shërbimi të dorëzohen në një nivel cilësie që është në përputhje me organizatën tuaj të brendshme. Kjo do të parandalojë ndonjë ndikim negativ në bazën tuaj të tanishme të konsumatorëve.

Përfitimet e furnizuesit

"Nëse nuk mund ta matni, nuk mund ta arrini atë" ishte mantra e një punëdhënësi të mëparshëm të imi. Dhënia e shitësit mjetet për të përcaktuar dhe matur cilësinë do të ndihmojnë përpjekjet e shitësit për të siguruar një produkt ose shërbim cilësor të qëndrueshëm për ju.

Përveç kësaj, shitësi mund t'i përdorë këto mjete për një program përmirësimi të vazhdueshëm që do t'i ndihmojë ata të menaxhojnë cilësinë ndërsa kontrollojnë kostot e tyre.

Lexo më shumë rreth menaxhimit efektiv të shitësit