7 Përgjegjësitë e një menaxher të pronës

Nga mbledhja e qirasë për gjetjen e qiramarrësve

Një menaxher i pronës është një palë e tretë që punësohet nga një pronar ose investitor i pronës për të menaxhuar operacionet e përditshme në pronën me qira. Përgjegjësitë e tyre të sakta do të ndryshojnë në bazë të llojit të pronës që menaxhojnë, shumës që paguhen dhe kushteve të kontratës së menaxhimit. Këtu janë shtatë nga detyrat më të zakonshme për të cilët është përgjegjës një menaxher i pronës.

1. Përgjegjësitë e qirasë

Ballafaqimi me çështjet e qirasë është një nga përgjegjësitë më të zakonshme të një menaxher të pronës.

Kjo perfshin:

2. Përgjegjësitë e qiramarrësit

Menaxhimi i qiramarrësve është një tjetër përgjegjësi thelbësore e një menaxheri të pronës. Ata janë të përfshirë në të gjitha fushat, duke përfshirë:

3. Mirëmbajtja dhe Riparimet

Menaxheri i pronës duhet ta mbajë pronën në gjendje të sigurt dhe të banueshme. Menaxherët e pronës janë përgjegjës për menaxhimin fizik të pronës, duke përfshirë mirëmbajtjen e rregullt dhe riparimet emergjente.

4. Njohja e qiradhënësit-Ligji i qiramarrësit

Menaxherët e mirë të pronës kanë një njohuri të thellë të ligjeve kombëtare dhe kombëtare në lidhje me mënyrat e duhura për të:

5. Mbikëqyrja e Përgjegjësive

6. Përgjegjës për Menaxhimin e Buxhetit / Mbajtja e Regjistrave

Menaxherët e pronave mund të jenë përgjegjës për menaxhimin e buxhetit për ndërtesën dhe mbajtjen e të gjitha shënimeve të rëndësishme.

7. Përgjegjës për Tatimet