Vlerësimi i të ardhurave duke përdorur normat e kapitalizimit

Së pari, cila është norma e kapitalizimit?

Shkalla e Kapitalizimit, ose Shkalla e Kapës, është një mjet llogaritës që përdoret për të vlerësuar pasurinë e patundshme, kryesisht pronat komerciale dhe shumë-familjare. Është NEI, të Ardhurat Operative Neto të pronës të ndarë me vlerën aktuale të tregut ose me çmimin e blerjes.

Tjetra, duhet të dini se si të llogarisni shkallën e kapitalizimit:

Duke u shërbyer klientëve tuaj të investimeve të patundshme, duhet të jeni në gjendje t'i ndihmoni ato në vlerësimin e pronave të ardhura.

Një metodë e zakonshme e përdorur, ndër të tjera, është shkalla e kapitalizimit, ose shkalla e kapakut.

Llogaritja e normës së kapitalizimit

Llogaritja e vlerës së pasurisë së të ardhurave duke përdorur normën e kapës dhe të ardhurat neto:

Sapo klienti juaj të ketë një pronë të ardhurash në shqyrtim, ju mund t'i ndihmoni ata që të shohin nëse çmimi i kërkuar është i justifikuar duke përdorur normën aktuale të kapakut për pronat e krahasueshme dhe të ardhurat neto që gjeneron kjo pronë. Këtu është se si të llogaritet vlera duke përdorur normën e kapakut dhe të ardhurat .

Përcaktoni të ardhurat nga prona që justifikojnë çmimin e kërkuar:

Nëse klienti juaj e di çmimin e kërkuar të një prone dhe shkallën aktuale për pronat e ngjashme, ju mund të llogarisni të ardhurat neto të qirasë të nevojshme për të justifikuar çmimin e kërkuar. Nëse dëshironi të përcaktoni të ardhurat që duhet të gjenerojë prona për të justifikuar çmimin e kërkuar, këtu është metoda e llogaritjes .

Di llogaritjet me shkallën e kapitalizimit për t'i shërbyer si duhet investitorëve tuaj .:

Investimi i pasurisë së patundshme ka rrezik të mjaftueshëm pa klientët tuaj të marrin më shumë duke blerë pronat me vlerë të tepërt.

Një pjesë e vlerës së juaj si agjent i pasurive të patundshme ose broker është t'i ndihmoni ata në përcaktimin e vlerës së vërtetë të një prone.

Përdorimi i shkallës së kapitalizimit është një nga mjetet e vlerësimit të ndryshme, dhe ju do të mësoni se si t'i përdorni ato në lidhjet në këtë profil të mjetit të normës kapëse.

Cilat janë disa nga mjetet e tjera të llogaritjes të përdorura në vlerësimin e pronës komerciale dhe banesore?

Bukuria e investimit të pasurive të paluajtshme është se ka këto mjete llogaritëse të besueshme për të vlerësuar investimin tuaj.

Nëse ata vijnë së bashku për t'ju thënë se jeni duke kërkuar një mundësi, ju mund të dëshironi të përfitoni para se të largohet.